Αλλαγές στον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών φέρνει το πολυνομοσχέδιο

28 March 2014

Αλλαγές στον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών φέρνει το πολυνομοσχέδιο

Μέσα στις σαρωτικές αλλαγές που φέρνει το πολυνομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να ψηφισθεί την Κυριακή καταργούνται και μια σειρά παράγραφοι του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Πιο συγκεκριμένα, στην Υποπαράγραφο ΣΤ.7 ορίζεται ότι καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
α) η παράγραφος 5 του άρθρου 3,
β) η παράγραφος 5 του άρθρου 8,
γ) οι παρ. 3 έως και 13 του άρθρου 10,
δ) η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 11,
ε) η παράγραφος 8 καθώς και οι περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 10 του άρθρου 38, στ) η παράγραφος 9 και η παράγραφος 11 του άρθρου 41,
στ) οι παράγραφοι 1, 3, η περίπτωση ε) της παραγράφου 4 και η παράγραφος 6 του άρθρου 43,
ζ) οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 52,
η) η περίπτωση η) της παραγράφου 8 του άρθρου 70,
θ) η παράγραφος 3 του άρθρου 74,
ι) η παράγραφος 11 του άρθρου 77,
ια) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 καθώς και οι υποπεριπτώσεις Ι και ΙΙ της περίπτωσης ε) της παραγράφου 16 του άρθρου 80,
ιβ) η περίπτωση iii της παραγράφου Γ3.1 και η παράγραφος Γ.4 του άρθρου 83,
ιγ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 85,
ιδ) η παράγραφος 2 του άρθρου 108,
ιε) η παράγραφος 7 του άρθρου 111 και
ιστ) η παράγραφος 3 του άρθρου 122.
Επίσης, ορίζει ότι κατά τις κατ’ έφεση εξετάσεις δείγματος τροφίμων από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, μπορεί να παρίσταται και ιδιώτης ως εκπρόσωπος του εκκαλούντος τον οποίο θα διορίζει ο εκκαλών. Ο εκκαλών πρέπει σε κάθε απαιτούμενη αίτησή του να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του εν λόγω ιδιώτη εκπροσώπου.
Επιπλέον, «Η κατ’ έφεση εξέταση εκτελείται από άλλον χημικό του ΓΧΚ, με δυνατότητα παράστασης ιδιώτη, εκπροσώπου του ενδιαφερομένου, κατά τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών σχετικά με τις κατ’ έφεση εξετάσεις.»

Κώδικας Καλών Πρακτικών
Εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Οικονομικών, και μετά από διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς, εκδίδεται Κώδικας Καλών Πρακτικών, με τον οποίο ρυθμίζεται ο ορισμός τροφίμων και ποτών με ιδιαίτερη σύνθεση που προωθεί την παραγωγή του τροφίμου ή ποτού με παραδοσιακή μέθοδο, ο τρόπος παραγωγής και η επεξεργασία τους, η συσκευασία τους, ο τρόπος τήρησης και εφαρμογής του, ο αρμόδιος φορέας παρακολούθησης του Κώδικα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

28 March 2014
Banner