Έως 19 Σεπτεμβρίου 2023 οι αιτήσεις για τις νέες εξισωτικές αποζημιώσεις

08 August 2023

Έως 19 Σεπτεμβρίου 2023 οι αιτήσεις για τις νέες εξισωτικές αποζημιώσεις

Η προκήρυξη που αναρτήθηκε στις 7/8/2023 στο σάιτ του ΥΠΑΑΤ ανακοινώνει πως μέχρι τις 19/9/2023 μπορούν οι δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης να υποβάλουν την αίτηση ενίσχυσης, ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Επίσης, αιτήσεις μπορούν να κάνουν οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων σε ορεινές περιοχές (ενίσχυση 12,2 ευρώ/στρέμμα) και σε μειονεκτικές (8,9 ευρώ/στρέμμα). Οι αιτήσεις γίνονται μέσω ΟΣΔΕ, σύμφωνα με την πρόσκληση του μέτρου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί φέτος με 255 εκατ. ευρώ.

Για τους άνω των 67 ετών είναι απαραίτητη η μη καταβολή σύνταξης προς το πρόσωπο του δικαιούχου. Εξαίρεση αποτελούν, όσοι λαμβάνουν:

1) Μόνο σύνταξη λόγω θανάτου (σύνταξη εκ μεταβιβάσεως).

2) Μόνο σύνταξη αναπηρίας λόγω του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει (σύνταξη εκ μεταβιβάσεως).

3) Σύνταξη αναπηρίας και συγχρόνως ασκούν βιοποριστικό επάγγελμα (καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές).

4) Σύνταξη γήρατος που χορηγείται χωρίς οι δικαιούχοι να έχουν αποχωρήσει από την απασχόληση (χορηγίες - αντιμισθίες κ.ά).

Για τους άνω των 67 ετών, η συνέχιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τον ασφαλισμένο, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση έχουν ως εξής:

1) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (μόνο για φυσικά πρόσωπα). 2) Αποδεικτικό ταυτοποίησης Τραπεζικού λογαριασμού. 3) Για την τεκμηρίωση της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 5 της αριθ. 1067/243916/01- 08-2023 (Β΄4883) Υπουργικής Απόφασης, περί μη αποχώρησης από την ενεργό απασχόληση, θα οριστούν δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής, κατόπιν εκδόσεως εγκυκλίου από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Η υποβολή των 1) και 2) δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί και καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους ή σε αίτηση προγενέστερου έτους και δεν υπάρχουν μεταβολές.

08 August 2023
Banner