Τροπολογία για τα λουκέτα σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων

28 March 2017

Τροπολογία για τα λουκέτα σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων

Τροπολογία σχετικά με την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών κατατέθηκε χθες σε νομοσχέδιο («Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις»). Στην τροπολογία προβλέπεται:

- η αναστολή λειτουργίας, αποκλειστικά της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, αντί του συνόλου των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του επιτηδευματία, που ισχύει σήμερα, σε περίπτωση διαπίστωσης φορολογικών παραβάσεων και επανακαθορίζεται η χρονική περίοδος ισχύος της αναστολής αυτής.

- η δυνατότητα επιβολής, σε κατηγορίες υπόχρεων που προσδιορίζονται με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ειδικής χρηματικής κύρωσης αντί της αναστολής λειτουργίας, κυμαινόμενη από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις, επιβάλλεται πλέον άμεσα ή αμελλητί από την αρμόδια ΔΟΥ, κατόπιν έκδοσης ειδικής εντολής ελέγχου από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και όχι όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του, όπως ίσχυε έως σήμερα, κατά περίπτωση, και ως εξής:

α) άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, εφόσον, ανεξαρτήτως του πλήθους, η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς, υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ,

β) αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο εκ νέου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου και

γ) αμελλητί για δέκα (10) ημέρες σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου.

Περαιτέρω προβλέπεται, σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων που διενεργούν τον φορολογικό έλεγχο, η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου στην οποία αφορά ο έλεγχος και όχι όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του υπόχρεου όπως ίσχυε έως σήμερα. Επίσης, προβλέπεται ότι η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εμποδίζει την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης. Επιπλέον, προβλέπεται ρητά η κλήση προς ακρόαση για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης.

Επιπροσθέτως ορίζεται ότι πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής από τον υπόχρεο, επιβάλλεται με πράξη των οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κάθε φορά επιπλέον αναστολή της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου για δέκα (10) ημέρες και 6 προβλέπεται ότι η τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης από το χρόνο διαπίστωσης μέχρι το χρόνο της εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων δεν κωλύει την επιβολή και εφαρμογή της κύρωσης, εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτήν συμμετέχουν ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα, ιδίως συγγενικά προς αυτούς πρόσωπα ή υπάλληλοι αυτών.

28 March 2017
Banner
Banner